วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2554

การรับสมัครนักศึกษา

         
  กศน. ตำบลอ่างทอง ตั้งอยู่ภายในบริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง หมู่ที่ ๒ ตำบลอ่างทอง  อำเภอเมืองกำแพงเพชร  จังหวัดกำแพงเพชร  อาคารเรียนเป็นคอนกรีตชั้นเดียว   ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร เส้นทางการคมนาคม กศน.ตำบลอ่างทอง เข้าสู่ศูนย์กศน.อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร ตามถนนพหลโยธิน สายกำแพงเพชร-นครสวรรค์ ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร
การรับสมัครนักศึกษา

ภาคเรียนที่  1
ช่วงระหว่างวันที่  1-30 เมษายน ของทุกปี
ภาคเรียนที่ 2
ช่วงระหว่างวันที่ 1-31  ตุลาคม  ของทุกปี

       ศูนย์การเรียนชุมชน ตำบลอ่างทอง  มีผู้เรียนการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2553  ดังนี้

ระดับการศึกษา                   จำนวน(คน)

ประถมศึกษา                                             7
มัธยมศึกษาตอนต้น                                   27
มัธยมศึกษาตอนปลาย                               39
รวม                                                         73

2 ความคิดเห็น: